Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Wstęp

1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu internetowego („Regulamin”) określa:

  • zasady korzystania z serwisu internetowego zamieszczonego w domenie www.baltica-heaven.pl („Serwis”)
  • zasady ewentualnego wykorzystania treści zawartych w Serwisie poza nim
  • zakres i zasady administrowania danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkowników Serwisu za jego pośrednictwem
  • zakres i sposób przetwarzania innych danych zbieranych przez Serwis.

2. Właścicielem Serwisu jest spółka pod firmą CMT Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – sp. k. z siedzibą w Szubinie (kod pocztowy 89-200) przy ul. Jana Pawła II 54, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000492146 („CMT”).

 

Postanowienia szczegółowe

1. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać

2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują CMT i są objęte ochroną wynikającą z Ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i z poszanowaniem praw własności intelektualnej. 

4. Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone.Użytkownik ma prawo pobierać i drukować całe strony lub ich fragmenty pod warunkiem nienaruszania praw autorskich należących do CMT lub wykorzystywanych przez CMT za zgodą osób uprawnionych.

5. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody CMT. 

6. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.

7. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jego zachowania a niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

8. CMT nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby Serwisu oraz oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

9. CMT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności CMT ani nie będących w dyspozycji CMT, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w Serwisie. 

10. CMT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. CMT nie jest odpowiedzialna za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele CMT zostali poinformowani o możliwości powstania szkody

11. Dane zawarte w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

12. CMT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów Serwisu przez użytkownika, w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów Serwisu oraz za skutki decyzji podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu. 

13. CMT zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

14. Przeglądanie treści i zawartości Serwisu nie wymaga podania przez użytkownika żadnych danych osobowych.Obowiązek podania danych osobowych przez użytkownika jest wymagany w przypadku skierowania do CMT zapytania poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie a gromadzenie i przetwarzanie tak pozyskanych danych osobowych użytkownika służy wyłącznie w prowadzenia działań marketingowych  usług i produktów oferowanych przez CMT.

15. CMT gromadzi informacje związane z przeglądaniem Serwisu przez użytkownika. W szczególności należą do nich: źródło i liczba wizyty w serwisie/strony, czas wizyty, najczęściej przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, numer IP komputera. Informacje te nie są gromadzone przez CMT w celu identyfikacji użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla wykonania wytypowanej przez użytkownika usługi.

16. Użytkownik posiada pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. CMT na żądanie użytkownika zapewnia możliwość usunięcia jego danych osobowych. Usunięcie danych osobowych może także nastąpić w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa

17. Serwis stosuje pliki typu cookies lub im podobne.Szczegóły korzystania z tych plików reguluje dokument Polityka cookies.Przed skorzystaniem z Serwisu w przeglądarce internetowej wyświetli się komunikat informujący użytkownika o stosowaniu plików cookies, sposobach korzystania z tych plików a także możliwości ich zablokowania, usuwania za pomocą narzędzi przeglądarek internetowych, na działanie których to plików potencjalny użytkownik Serwisu wyrazi swoją zgodę.